Nabava

Nabava knjižne i neknjižne građe i izgradnja fonda spada u najznačajnije dijelove knjižničnog poslovanja jer kvalitetno odabran knjižni fond temelj je za stvaranje zadovoljnog korisnika.

Nabava knjižne i neknjižne građe u Knjižnici vrši se na temelju Smjernica za nabavu. Uz spomenute Smjernice vodimo se također listom želja (desiderata) korisnika i trendovima i novitetima u izdavaštvu.

Knjižnica i čitaonica Šenkovec pri odabiru građe ne provodi sadržajnu cenzuru djela kao ni cenzuru izdavača i autora.

SMJERNICE ZA NABAVU KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE KNJIŽNICE I ČITAONICE ŠENKOVEC

Ove smjernice polazišna su točka nabavne politike Knjižnice i čitaonice Šenkovec. Namijenjene su knjižničarima kao pomoć u planiranju izgradnje zbirki i selekciji građe, korisnicima i ukupnoj javnosti, a u cilju informiranja o načelima i kriterijima na kojima se temelji izgradnja zbirki.
Smjernice predstavljaju način na koji Knjižnica namjerava pretvoriti građu koju nabavlja u smislenu zbirku i opisuju tu zbirku.

U smjernicama se navode načini nabave prema prvenstvu, predviđeni izvori financiranja, vrste i opseg građe koja će se nabavljati, teme koje će zbirka obuhvatiti i do koje se dubine namjerava ići u nabavi pojedinih sadržaja, postupak odabira građe za zbirku kao i kriteriji za njezino vrednovanje.

Knjižnični fond je promjenljiv s obzirom na veličinu i vrstu građe.

S obzirom na količinu građe on se neprestano povećava i obogaćuje novim vrstama građe. Zbog svoje promjenljivosti, knjižnični se fond izgradnjom stalno nadopunjuje i taj je proces izgradnje zbirke dinamičan. Kod nabave nove građe i otpisa neaktualne, zastarjele ili uništene građe, koriste se stručne procjene i važeći zakoni i propisi ( Standardi za narodne knjižnice u RH, NN 58/99.; Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe, NN 21/02.; Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Knjižnice i čitaonice Šenkovec) Nabavna politika Knjižnice i čitaonice Šenkovec provodi se u skladu s preporukama UNESCO-vog Manifesta za narodne knjižnice, Kopenhaške deklaracija o važnosti narodnih knjižnica u informacijskom društvu, IFLA-ine i UNESCO-ve smjernice za razvoj službi i usluga u narodnim knjižnicama, Izjave IFLA-ine Komisije za slobodu izražavanja i slobodan pristup informacijama Knjižnice i intelektualna sloboda te Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 104/00) i Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99.).
U svojoj nabavnoj politici, Knjižnica i čitaonica Šenkovec ne provodi cenzuru djela ni prema sadržaju, ni prema autoru.

Svrha smjernica za nabavu knjižnične građe, pomoć je knjižničarima u:
• nabavi
• smještaju
• čuvanju i zaštiti
• izlučivanju i otpisu

Fond Knjižnice i čitaonice Šenkovec obuhvaća svu knjižničnu građu za djecu i odrasle, a formira se na osnovi Standarda za narodne knjižnice u RH te prema zahtjevima korisnika. Prema Standardima za narodne knjižnice u RH, knjižni fond narodne knjižnice treba
imati:
• 45% beletristike
• 25% znanstvene i popularno-znanstvene
• 27% dječje literature
• 3 % priručne literature ( referentna literatura)

Knjižnica i čitaonica Šenkovec nastoji zadovoljiti zahtjeve društvene zajednice, odnosno korisnika za :
• tradicionalnom knjižničnom građom ( stručnom i beletristikom)
• pristupom novim informacijama kao i novim informacijskim tehnologijama
• neknjižnom građom ( audio-vizualnom, elektroničkom, igračkama…)
• osigurati dostupnost građi i informacijama svim korisnicima
• sustavnom izgradnjom zavičajne zbirke
• doprinosom izgradnji knjižničarske struke
• popularizacijom čitanja s posebnim osvrtom na hrvatsku književnost

Kriterij odabira građe ovisi o mediju, o zadovoljenju korisničkih potreba, čime se slijedi načelo usmjerenosti na zajednicu korisnika. Kriteriji za izbor građe:
• reputacija autora i izdavača
• točnost prezentiranih informacija
• stupanj novosti informacija
• interes korisnika
• estetske vrijednosti
• tehničke i fizičke karakteristike
• opremljenost djela bibliografskim podacima, kazalima, predgovorima
• odgovarajuća korisnička razina
• relevantnost
• korespondiranje s postojećom zbirkom
• cijena

Kod izgradnje zbirke nastoje se zadovoljiti svi kriteriji: obrazovne i kulturne potrebe lokalne zajednice, informacijska pismenost, promicanje čitanja kao i razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Vrsta građe koju nabavljamo:
• knjige ( beletristika, stručna, znanstvena i popularno-znanstvena, referentna građa)
• slikovnice
• knjige na stranom jeziku (pretežno engleski i njemački)
• periodika ( novine i časopisi)
• strip
• elektronička građa i multimedija
• videozapisi
• audio zapisi ( audio CD )
• igračke, društvene igre

Vrsta građe koju ne nabavljamo:
• udžbenici
• bibliofilska izdanja
• sitni tisak
• zemljopisne karte
• mikrofilmovi

Način nabave građe:
• kupnja
• otkup Ministarstva kulture RH
• dar
• zamjena (naknada za izgubljene primjerke)

Nabavna politika zahtijeva i redovito vrednovanje fonda kako bi se ukazalo na nedostatke i prednosti u oblikovanju fonda (i pojedinih zbirki) prema postavljenim smjernicama i standardima. Kriteriji za vrednovanje su:
• iskoristivost
• kvaliteta
• količina
• dostupnost
• relevantnost

Iz knjižničnog fonda redovito se izlučuje i otpisuje građa:
• uništena građa
• izgubljena građa
• dotrajala građa
• zastarjela građa
• neaktualna građa u više primjeraka

Šenkovec, 4.5.2015.
Smjernice pripremila: Božica Mezga, knjižničar

Navigacija

Navigiraj me

Prijavite se na naš newsletter Prijava